תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר “TOMAS”

בכתובת www. tomas-man.co.il(להלן: “האתר”).
אתר זה הינו זירת מסחר וירטואלית המאפשר לך, המשתמש, לרכוש מהמוצרים המוצעים למכירה באתר ולקרוא את תכניו בתחום הלבשת גברים.
בהיכנסך לאתר, הינך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר כמפורט להלן. כניסה לאתר ושימוש בו מהווים ראייה ואסמכתא לכך שקראת את תנאי שימוש אלו והסכמת לאמור בהם. ככל שהנך חולק או אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, הנך נדרש להימנע מלעשות שימוש באתר זה. תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.
מבוא

1. עשיית שימוש בשירותי אתר זה ובאתר בכלל, באמצעות כל כלי קצה לרבות מחשבים ומכשירים ניידים, מעידים על הסכמה מצידך לתנאי שימוש אלו.
2. אתר זה פועל בכתובת WWW.tomas-man.co.il
ובבעלות TOMAS
ייצר את המוצרים שנמכרים באתר ומשכך הוא אינו נושא בכל אחריות לתכונות המוצרים, טיב המוצרים, לשמות המסחריים בהם נעשה שימוש לרבות שמות היצרנים. מובהר כי במקרים מסוימים יחולו הפרשי גוונים בין המוצרים שמוצעים למכירה במסגרת אתר האינטרנט לבין המוצרים בפועל. מובהר ומודגש כי האחריות הבלעדית בנוגע לאיכות המוצרים, טיבם ותכולתם חלה אך ורק על היצרנים בהתאם לתנאי השירות והאחריות של כל יצרן העומד בפני עצמו.
25. התשלום עבור המוצרים שיוזמנו מאתר זה יעשה באמצעות כרטיסי אשראי: אמריקן אקספרס, ויזה, מאסטר קארד וישראכרט.
26. הזמנת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי ומותנית באישור התשלום מחברת האשראי ובאישור סופי של הנהלת אתר זה. לאחר אימות פרטי אמצעי התשלום של המשתמש וקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תועבר בקשת הרכישה של המשתמש לאתר. לאחר מכן, ינפיק את…

42. הודעה על ביטול עסקה על ידי הנהלת אתר זה תימסר למשתמש באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידי המשתמש.

קניין רוחני

43. אתר זה כולל תכנים מקוריים, אשר הנהלת אתר זה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני בהם, וכן תכנים ומידע אשר הנהלת אתר זה הינה בעלת ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב אתר זה , הסידור וההצגה של המידע, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכים לאתר זה או לצד שלישי שהתיר לאתר זה לעשות בהם שימוש.
44. השימוש באתר זה אינו מקנה למשתמש כל זכות לעשות שימוש בקניינה הרוחני של הנהלת אתר זה ו/או של צדדים שלישיים. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת ולהגבלת השימוש באתר על ידו, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו להנהלת אתר זה ו/או לכל צד שלישי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע להנהלת אתר זה.
45. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי שהוא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד הנהלת אתר זה. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו אתר זה ללא אישור מפורש לכך מראש ובכתב מהנהלת אתר זה .
46. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו להנהלת אתר זה ו/או לכל צד שלישי וזאת – מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע להנהלת אתר זה על פי ההסכם ועל פי הדין.

איסוף מידע, שמירתו ואבטחתו

47. להנהלת אתר זה הזכות לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר זה.
48. בנוסף, עשויה להתבצע באתר זה פעילות שגרתית של איסוף מידע נוסף ביחס למשתמשי אתר זה וזאת לרוב, כפועל יוצא של רצונו של אתר זה לספק למשתמשים בו חווית גלישה מהנה, יעילה ומותאמת לכל משתמש באופן אישי. כך, יתאפשר לאתר להתאים לכל משתמש תכנים המעניינים אותו ולהקל עליו את הגישה אליהם.
49. בעשותך שימוש באתר זה הנך מאשר להנהלת אתר זה לעשות כל שימוש שיבקשו ושימצאו לנכון במידע בלתי מזוהה אודותיך ואודות הרגלי השימוש שלך באתר זה ואף להעבירו לצדדים שלישיים ככל שאין במידע המועבר כדי לזהותך באופן אישי.
50. כל המידע שנאסף ע”י אתר זה יישמר בידי אתר זה לצרכים המפורטים לעיל, ולא יימסר לצדדים שלישיים כלשהם, למעט מידע סטטיסטי.
51. טכנולוגית העוגיות (cookies) מאפשרת לאתר זה לספק למשתמש מידע המותאם לו אישית, בעת ביקורו באתר. מדובר בקבצי טקסט שמקורם באתר זה ונשמרים במערכת שלך. העוגיות מאפשרות להנהלת אתר זה ללמוד באלו חלקים של אתר זה ביקרת, מה מספר הפעמים שביקרת בכל חלק ומה משך הזמן ששהית בו. בהתאם למידע שנאגר ע”י העוגיות יכול אתר זה לאגור מידע רב העובר ניתוח סטטיסטי במטרה לשפר את שירותי אתר זה לציבור המשתמשים בו. בנוסף, מאפשר האיסוף בדרך זו תקל על דרכי הגישה שלך למדורים אליהם אתה גולש בקביעות באתר.
52. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי הנהלת אתר זה רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, בכל דרך בה תמצא לנכון. במקרה כנ”ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת אתר זה לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר. בעשותך שימוש באתר זה הנך מסכים לכך מראש.

משלוח הודעות פרסומיות מאתר זה

53. בעשותך שימוש באתר זה ובהחלטתך להירשם לאתר זה, הנך מסכים להכללת הנתונים האישיים שנמסרו על-ידך במסד הנתונים של אתר זה . כמו כן בהרשמתך לאתר הנך מביע את הסכמתך החופשית למשלוח הודעות שונות מאתר זה אליך, בין באמצעות הדואר האלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.
54. בכוונת אתר זה לעדכן את משתמשיו בדבר מבצעים שונים שיערכו בו ובפרסומים שונים. עדכונים, כאמור, יכול שיישלחו לתיבות הדואר האלקטרוני שיימסרו ע”י המשתמשים בעת רישומם לאתר או שהייתם בו. בעשותך שימוש באתר זה, הנך נותן בזה את הסכמתך למשלוח של פרסומים שונים, ובכללם תוכן שיווקי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, עפ”י הוראות חוק התקשורת. התוכן השיווקי עשוי להישלח במגוון דרכים לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים בטלפון נייד (SMS), פקס, דיוור ישיר, חיוג טלפוני אוטומטי וכן כיוצא באלו.
55. באם אינך מעוניין בקבלת הודעות מסוג זה, הנך מוזמן לשלוח בקשה להסרתך מרשימת התפוצה של אתר זה ואתר זה יפסיק לשלוח אליך הודעות מסוג זה תוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הודעתך.
56. כאמור לעיל, הסרת שמך ופרטיך ממסד הנתונים של אתר זה תתבצע תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הסירוב במחשבי הנהלת אתר זה. ממועד משלוח הבקשה להסרה ועד להסרה בפועל תהיה מנוע מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת אתר זה ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם תוכן שיווקי שיגיע ו/או ישלח אליך בפרק הזמן האמור.

הפרת תנאי השימוש

57. המשתמש באתר זה מתחייב לשפות את הנהלת אתר זה, וכן כל מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת אתר זה , בעליו או מי מטעמם זכאים לו על פי דין.
58. המשתמש יפצה וישפה את הנהלת אתר זה , ו/ראו מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו בגין כל טענה, תביעה, דרישה, הפסד, אובדן רווח, תשלום, הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו להנהלת אתר זה ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר או עקיף.
59. בעשותו שימוש באתר זה, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בכל מקרה, בין אם הנהלת אתר זה או מי מטעמה הם צד לתובענה ובין אם לאו.
60. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם דרישתה הראשונה של הנהלת אתר זה. דרישת תשלום כאמור תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת אתר זה בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.
61. המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת אתר זה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.
כללי

62. הדינים אשר יחולו על תנאי שימוש אלו הינם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מתנאי שימוש אלו או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
63. הנך מוזמן לפנות אלינו בכל ענין אודות אתר זה או תנאי שימוש אלו. ניתן ליצור עמנו קשר
בטלפון 0509117113,או במייל tomerswisa10@gmail.com נציגים של TOMAS מתחייבים להשיב בתוך 2 ימי עסקים